Algemene Voorwaarden

DeepDown

PADI Recreational Facility & TecRec Center 

Artikel 1: Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • DeepDown: PADI Recreational Facility en TecRec Center DeepDown (S-27585);
  • cursist: de natuurlijke persoon die een overeenkomst is aangegaan met DeepDown met betrekking tot het afnemen van diensten of producten dan wel daar de intentie toe heeft;
  • overeenkomst: de mondelinge of schriftelijke overeenstemming tussen een cursist en DeepDown over het afnemen van diensten, waaronder opleidingen, cursussen en activiteiten, en/of producten;
  • PADI professionals: alle gecertificeerde instructeurs, assistenten of divemasters, in actieve status, die in opdracht van DeepDown werkzaamheden verrichten;
  • diensten en producten: alle diensten en producten geleverd door DeepDown, waaronder o.a. duikopleidingen, -cursussen, introductieduiken, losse begeleide duiken alsmede de verhuur van materialen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van DeepDown.
 3. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig mocht blijken, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Partijen zullen dan in overleg treden om tot een vervangende regeling te komen die zo nauw mogelijk aanleunt bij de bedoeling van de te vervangen bepaling.
 4. DeepDown heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest recente versie wordt na wijziging gepubliceerd op de website van DeepDown.
 5. Op alle overeenkomsten gesloten met DeepDown is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomt tussen de cursist en DeepDown kan mondeling (in persoon of telefonisch) en/of schriftelijk via email of WhatsApp tot stand komen.
 2. Indien het een overeenkomst betreft met een minderjarige, is deze pas definitief na overleg tussen DeepDown en de ouder(s) of wettelijk voogd.

Artikel 3: Deelname opleiding/cursus/activiteit

 1. Een cursist kan een overeengekomen opleiding, cursus of activiteit uitsluitend volgen op de dagen zoals deze op de datum van inschrijving op de website bekend zijn gemaakt, de startdatum die werd gekozen bij de inschrijving of – voor zover geen startdatum gekozen kon worden – de datum die partijen zijn overeengekomen.
 2. Indien een cursist van 3.1 afwijkt, kan dit uitsluitend na overleg en goedkeuring van DeepDown.
 3. Indien een cursist niet in staat is één of meerdere opleidings-/cursusdagen of lessen bij te wonen, om welke reden dan ook, is DeepDown niet verplicht tot het mogelijk maken, of organiseren van alternatieve opleidings-/cursusdagen of lessen. Echter, vaak is instroming in dezelfde cursus doch op een andere datum, of privéles tegen meerprijs mogelijk.
 4. Een cursist heeft geen recht op restitutie van de kosten verbonden aan opleidings-/cursusdagen, lessen en/of activiteiten die de cursist niet heeft kunnen volgen.
 5. DeepDown behoudt zich het recht voor om geplande opleidings-/cursusdagen, lessen of data van activiteiten te wijzigen in verband met weersomstandigheden, te weinig deelnemers of andere omstandigheden buiten de invloedssfeer van DeepDown. In overleg met de cursist zal DeepDown een nieuwe dag inplannen.
 6. Net zoals de cursist een actieve houding mag verwachten van de instructeur, wordt ook van de cursist een actieve houding verwacht: op tijd verschijnen voor de lessen, theorie begrijpend gelezen en kennistoetsen schriftelijk gemaakt met correct taalgebruik en ruim voor de praktijkles ingeleverd.
 7. Vóór deelname aan de cursus, dient de cursist alle vereiste verklaringen te hebben gelezen, begrepen en getekend. Hieronder zijn o.a. inbegrepen de medische verklaring, de aansprakelijkheidsverklaring, de risico verklaring en formulieren die bij de desbetreffende cursus benodigd zijn. Indien de cursist minderjarig is, dient de wettelijke ouder of voogd aan artikel 3.7 te voldoen.

Artikel 4: Betaling

 1. Bij inschrijving van een opleiding/cursus dient een aanbetaling van € 100,00 te worden gedaan. Opleidingen/cursussen lager dan dit bedrag worden volledig aanbetaald.
 2. Het overige lesgeld alsook de kosten van een activiteit (zoals een introductie- of begeleide duik) moeten voor aanvang volledig worden voldaan.
 3. DeepDown hanteert voor een opleiding/cursus een betalingstermijn van 14 dagen, met uitzondering van het bepaalde in artikel 4.4.
 4. Indien een inschrijving minder dan 2 weken voor aanvang van een opleiding/cursus plaatsvindt, dient het cursusbedrag direct te worden voldaan.
 5. De kosten van de verhuur van materialen dienen bij het ophalen van de materialen te worden voldaan.

Artikel 5: Annulering

 1. Bij annulering door een cursist binnen 4 weken voor aanvang van een opleiding/cursus brengt DeepDown de volgende kosten in rekening: – annulering minder dan 4 maar meer dan 2 weken voor aanvang: 25% van het cursusbedrag; – annulering minder dan 2 weken maar meer dan één week voor aanvang: 50% van cursusbedrag; – bij annulering binnen 1 week voor aanvang: 100% van het cursusbedrag.
 2. Indien de cursist zonder bericht niet verschijnt op een(/de) afgesproken lesdag(en), zal geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden.
 3. Voor het geval de cursist, ondanks het gestelde in de artikelen 4.3 en 4.4, (nog) niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan en minder dan 4 weken voor aanvang annuleert, zal DeepDown alsnog – al dan niet middels incassomaatregelen – de betalingsverplichting afdwingen bij de cursist.
 4. Indien bij annulering door de cursist sprake is van aantoonbare overmacht, worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht. Of hier sprake van is, is uiteindelijk ter bepaling van DeepDown.
 5. Eventuele terugbetalingen zullen door DeepDown binnen 14 dagen na het ontstaan van de terugbetalingsverplichting worden voldaan.
 6. Indien de cursist één van de vragen op de Medische Verklaring met een JA heeft beantwoord, dient de cursist een door een keuringsarts afgegeven bewijs van goedkeuring te overleggen. Indien de keuringsarts de cursist ongeschikt voor de duiksport acht voor aanvang van de cursus, heeft de cursist recht op restitutie van het opleidingsbedrag, ten bedrage van de hoeveelheid die tot dan toe is voldaan.

Artikel 6: Voortijdige beëindiging en restitutie

 1. Indien de cursist na de start van de opleiding/cursus deze voortijdig wenst te beëindigen, en er geen sprake is van aantoonbare overmacht, zal er geen restitutie van plaatsvinden van het cursusbedrag.
 2. Indien de cursist de opleiding/cursus voortijdig wenst te beëindigen, en er sprake is van aantoonbare overmacht, zal er restitutie plaatsvinden van gemaakte betalingen die verband houden met de betreffende opleiding, voor ten hoogste een bedrag dat in redelijke verhouding staat tot het deel van de opleiding/cursus dat niet meer gevolgd zal worden.
 3. Het bepaalde in artikel 6.2 geldt niet voor kosten van verstrekte opleidings-/cursusmaterialen. Indien lesmateriaal zich evenwel in nieuwstaat bevindt, kán DeepDown besluiten het opleidings-/cursusmateriaal terug te nemen en de kosten daarvan al dan geheel te restitueren.

Artikel 7: Gebruik duikuitrusting

 1. Indien de cursist duikmaterialen huurt of in bruikleen heeft gekregen voor de duur van een opleiding, dan dient de cursist de noodzakelijke zorgvuldigheid in acht te nemen ten aanzien van deze duikmaterialen.
 2. Bij verlies of diefstal wordt de aanschafwaarde van de duikmaterialen door DeepDown bij de cursist in rekening gebracht.
 3. Indien is vastgesteld dat de duikmaterialen door onzorgvuldig handelen van de cursist beschadigd of defect geraakt zijn, zullen de kosten voor herstel of vervanging eveneens door DeepDown bij de cursist in rekening worden gebracht.
 4. Indien een cursist materialen huurt bij DeepDown, zal hiervoor een aparte (huur)overeenkomst getekend worden.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Aan alle vormen van duiken, dus ook opleidingen zijn risico’s verbonden. De cursist wordt geacht bekend te zijn met deze risico’s en deze ook te aanvaarden. Door het ondertekenen van de ‘Verklaring van Risico’s en Aansprakelijkheid’ geeft de cursist hier blijk van. DeepDown en/of haar professionals kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade (ten gevolge van onder meer overlijden, lichamelijk of geestelijk letsel, ongevallen en kwetsing) welke door de cursist of derden geleden wordt, voortvloeiend uit de risico’s die logischerwijs verbonden zijn met het uitoefenen van de duiksport.
 2. DeepDown zal haar verplichtingen jegens de cursist naar beste weten en kunnen tot uitvoering brengen en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden in te schakelen.
 3. Bij het niet nakomen van haar verplichtingen door DeepDown, zal het te verhalen schadebedrag nooit hoger zijn dan het originele cursusbedrag. DeepDown zal nooit aansprakelijk zijn voor gevolgschade.
 4. DeepDown kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden. Hieronder worden in ieder geval verstaan omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van DeepDown en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan DeepDown kunnen worden toegerekend.
 5. DeepDown is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, verduistering, vermissing of verwisseling van door cursisten of bezoekers meegebrachte zaken.
 6. De cursist is verplicht zelf een geldige Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) verzekering te hebben.

Artikel 9: Geheimhouding

Alle informatie die DeepDown verkrijgt van de cursist zal vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden (met uitzondering van PADI) worden verstrekt, tenzij DeepDown daartoe kan worden verplicht. De privacyverklaring van PADI geeft nadere informatie hoe persoonsgegevens worden verwerkt en is van toepassing op DeepDown.